Statut SRW Włodzice

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§13

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.      Osoba  prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających,

3)      członków honorowych.

§15

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna która ukończyła 18 lat.

2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.      Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

4.      Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania.

§16

1.      Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego;

2)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2.      Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)      aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§17

1.      Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

2.      Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 ust. 2 pkt 2) i 3).

§18

1.      Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2.      Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §16 ust. 2 pkt 3).

§19

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2)      śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

4)      wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.      Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3.      W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

4.      Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

5.      Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

&20

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

§21

1.      Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

2.      Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3.      Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).  Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków

§23

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§24

1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

3.      Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.      Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.

5.      Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.

6.      Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1)      Zarząd,

2)      Komisja Rewizyjna,

3)      1/3 członków Stowarzyszenia.

 §25

1.      O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

2.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)      uchwalenie statutu i jego zmian,

2)      uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3)      wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,

4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

6)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

7)      podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

8)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9)      inne, wynikające z niniejszego statutu.

§27

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2.      Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 15 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§28

1.      Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2.      Zarząd składa się z 3 – 7 członków. Wybrany przez Walne Zebranie Prezes zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i ewentualnie Skarbnika lub Sekretarza.

3.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

§29

1.      Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

5)      podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

6)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

9)      uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.