Statut SRW Włodzice

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§35

1.      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)      składki członkowskie,

2)      darowizny, zapisy i spadki,

3)      wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

4)      dotacje i subwencje

2.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§36

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

1)   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w

      stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi     

      pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?;

2)   przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)   wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4)   zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§37

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§38

1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.      W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 8.05.2012 roku

 Pobierz Statut