Dokumenty szkolne

Statut Szkoły
Koncepcja Pracy Szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkolny Zestaw Programów Nauczania
Plan Pracy Biblioteki Szkolnej

Przedmiotowe Zasady Oceniania

przedmiotsześcioletnia szkoła podstawowaośmioletnia szkoła podstawowa
edukacja wczesnoszkolna kl. I
edukacja wczesnoszkolna kl. II
edukacja wczesnoszkolna kl. III
język polski
język niemiecki
historia i społeczeństwo/historia
język angielski
plastyka
muzyka
matematyka
zajęcia informatyczne/informatyka
zajęcia techniczne/technika
przyroda
biologia
geografia
fizyka
chemia
wychowanie fizyczne
religia