Nowoczesna edukacja – start w dobrą przyszłość

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz europejski program regionalny dolny śląskO projekcie

Projekt ?Nowoczesna edukacja ? start w dobrą przyszłość?  dofinansowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kompetencje matematyczne

Realizacja projektu, poprzez organizowanie kół zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych ma za zadanie wspierać rozwój kompetencji kluczowych, w tym matematyczno-przyrodniczych na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. W toku zajęć doskonalone będą sprawności rachunkowej na dużych liczbach naturalnych,  analiza zadań z treścią pozwalająca poprawne określenie metody rozwiązania danego zadania; praktyczne wykorzystanie umiejętności działań na zbiorach liczbowych; wykorzystywanie własności liczb naturalnych (podzielność, wielokrotność); przeprowadzanie złożonego rozumowania matematycznego; sprawne i precyzyjne posługiwanie się symbolami matematycznymi. rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie łamigłówek i krzyżówek matematycznych; kształtowanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumiem, analiza i synteza, kształcenie umiejętności wykorzystywania komputera do nauki matematyki;  uświadomienie konieczności planowania działań; kształtowanie nawyku systematycznej pracy.

Kompetencje przyrodnicze

W ramach projektu organizowane będą także warsztaty chemiczno-fizyczne, w czasie których główny nacisk położony będzie na kształtowanie kompetencji naukowych, prowadzenie doświadczeń i badań, wykrywanie glukozy, badanie powietrza i gleby w najbliższej okolicy, badanie właściwości prądu, przewodnictwo, magnetyzm, wykonywanie doświadczeń chemicznych, tworzenie mieszanin, roztworów, mikroskopowanie. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego. Kształtowanie takich cech jak: dociekliwość, rzetelność, wytrwałość i systematyczność.

Kompetencje informatyczne

Projekt ma również za zadanie rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną; pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie; kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów; dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem techniki komputerowej; tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej. W dziedzinie grafiki, edytorów tekstowych, multimedialnych oraz prezentowania i publikowania informacji; umożliwienie uczniom komunikowania się na odległość posługiwanie się terminologią stosowaną w informatyce. Wprowadzenie elementów programowania w oparciu o platformę SCRATCH.

Poza wskazanymi kompetencjami kluczowymi w ramach projektu prowadzone będzie również wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz orientacji zawodowej.

Projekt realizują wspólnie Fundacja Równi choć Różni oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice