Przedszkole naszą szansą-nowe możliwości w edukacji przedszkolnej

W naszej szkole w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. realizowany był projekt pn. „Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji przedszkolnej”. Poniżej prezentowane są zajęcia, w których przedszkolaki brały udział.

Bajkoterapia

Zajęcia miały na celu ukształtowanie u dzieci postawy akceptacji innych, kształtowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz samodzielności u dzieci. Bajki stają się środkiem psychoterapeutycznym, pomagają skutecznie wspierać nasze pociechy w oswajaniu uczuć – własnych i cudzych oraz w budowaniu zdrowych relacji z innymi.

Zajęcia ekologiczne

W wychowaniu przedszkolnym treści edukacji ekologicznej określają poziom aktywnego i świadomego zaangażowania w sprawy ekologii dzieci uwzględniając możliwości każdego dziecka. Program zajęć obejmował swoim zakresem kształtowanie następujących treści:

– dostarczanie dzieciom wiedzy o środowisku, przemawianie do ich wyobraźni,

– uczenie mądrego korzystania z nowych technologii i sprzętu elektronicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom

– rozwijanie świadomości istnienia recyklingu,

– poznawanie różnych kodów komunikacji ( znaki drogowe, piktogramy),

– kształtowanie umiejętności i chęci działania na rzecz środowiska.

Gimnastyka rozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia miały na celu:
– poznanie zasad nowych gier

-przestrzeganie zasady fair play współpracy w grupie.

– Poprawa komunikacji,

-poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,

-profilaktyka i korekcja wad postawy.

Do zajęć wykorzystany został nie tylko sprzęt sportowy, ale również technologia TIK – program ,,Magiczny dywan”.

Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne

Podczas zajęć, które są świetną zabawą, dzieci kształtowały precyzję ruchów, myślenie i wyobraźnię, rozwijały również uwagę, wytrwałość, systematyczność i umiejętność pokonywania przeszkód. Dzięki zajęciom usprawniła się praca dłoni, zwłaszcza palców i nadgarstków. Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne usprawniły także procesy myślenia i koncentracji, ćwicząc cierpliwość i wytrwałość.

Zajęcia logopedyczne

Założeniem zajęć była terapia logopedyczna korygująca/ poprawiająca wady wymowy poprzez wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy i trwałe jej rozwijanie, podnoszenie sprawności aparatu artykulacyjnego- warg, języka i żuchwy, utrwalenie prawidłowego toru i sposobu oddychania podczas mówienia, wywołanie, kształtowanie i automatyzowanie wadliwie artykułowanych  głosek  na  każdym poziomie, rozwijanie pamięci słuchowej,  usprawnianie  analizy i syntezy wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Warsztaty przyrodnicze

Zajęcia miały na celu:

-kształcenie kompetencji, prowadzenie doświadczeń i badań,

-kształtowanie zainteresowań przyrodniczych,

-poznanie sposobów ochrony przyrody,

-zdobywanie umiejętności obserwowania i prowadzenia doświadczeń jako metody poznawania przyrody,

-kształtowanie pozytywnego nastawienia.

Zajęcia z rytmiki

Program zajęć zawierał elementy edukacji muzycznej i rytmicznej. Realizowanie tego programu pozwoliło rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe miały na celu przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych dziecka.

Zajęcia z języka niemieckiego

Zajęcia miały na celu:

1.Budzenie zaciekawienia językiem niemieckim poprzez osłuchanie dzieci tym językiem.

2.Przygotowanie dzieci o posługiwania się językiem niemieckim.

3.Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć(uczenie się słownictwa).

4.Poznanie prostych treści w języku niemieckim.

5.Motywowaie do nauki języka niemieckiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji.

6.Wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka niemieckiego.

7.Rozwijanie postawy akceptacji, tolerancji wobec innych kultur. 8.Powtarzanie słówek , piosenek i rymowanek oraz uczestniczenie w zabawach różnego rodzaju , utrwalając nabyte umiejętności językowe

Zajęcia plastyczne

Zajęcia miały na celu:

 1. Kształtowanie wrażliwości i ekspresji plastycznej
 2. Rozwijanie  kreatywności,  pomysłowości
 3. Poszukiwanie nowych twórczych rozwiązań plastycznych
 4. Stosowanie nowych technik plastycznych
 5. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 6. Rozwijanie wrażliwości zmysłowej i estetycznej

Zajęcia na basenie

Zajęcia miały na celu:

 • Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie,
 • Wszechstronny rozwój organizmu,
 • Wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • Oswajanie z wodą i ćwiczenia wypornościowe, nurkowanie,
 • Nauka pływania elementarnego,
 • Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zajęcia sensoryczne,terapia biofeedback,diagnoza psychologiczna,zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem

Rozwój psychofizyczny dzieci, praca nad rozwojem motoryki dużej i małej, praca nad kolorami, strukturą, grupowanie przedmiotów, rozwój receptorów dotyku, pracę nad słuchem, mową .

Harmonijny rozwój emocjonalny, psychoruchowy i intelektualny dzieci wspomagany wiedzą, zrozumieniem, rozsądnym stawianiem granic, radosną zabawą, a także literaturą, muzyką, sztuką dzieci.

Zajęcia miały na celu:

1)Praca nad koncentracją u dzieci

2) Praca nad redukcją stresu u dzieci

3) Rozpoznanie wszelako idących zaburzeń (również praca z dziećmi z ADHD)

4) Sprawdzenie poziomu rozwoju umysłowego