Zajęcia pozalekcyjne

Edukacja Wczesnoszkolna (klasy I-III) – pierwszy semestr

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Tematy poruszane w takcie zajęć pozalekcyjnych w bloku przyrodniczym w klasach I-III znacząco wykraczają poza ramy nowej podstawy programowej, ale praca metodą projektu edukacyjnego i wykorzystanie technologii informacyjnej sprzyja efektywnemu przyswojeniu wiedzy. Poniżej przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia zrealizowene w tym semestrze w klasach I-III.

W ramach zajęć pod nazwą  ?W jeden dzień dookoła świata” Uczniowie klasy I poznali kontynenty, ich wielkość, położenie oraz cechy charakterystyczne (cuda natury, ważne budowle, faunę i florę). Dzieci wykonały własną mapę fizyczną świata. Temat kontynuowano na kolejnych zajęciach zatytułowanych. ?Do lądu jeszcze daleko?, podczas których uczniowie poznali nazwy i rozmieszczenie oceanów świata.

Zajęcia zatytułowane „Wyprawa w kosmos” przybliżyły natomiast uczniom pojęcie Układu Słonecznego. Dużym wyzwaniem okazało się wykonanie makiety Układu Słonecznego. Dzięki tej aktywności uczniowie poznali nazwy planet oraz ich cechy charakterystyczne. Za sprawą tego projektu okazało się, że uczniowie są bardzo ciekawi otaczającego ich świata. toteż temat „Wyprawa w kosmos” był dla nich fascynujący i odkrywczy. W ramach zajęć pozalekcyjnych „Co ma pływać, nie utonie” pierwszaki poznały podstawowe właściwości fizyczne wody, poznały jej miary oraz badały właściwości różnych przedmiotów (styropian, kamyk, kartka papieru, korek, plastelina, mandarynka ze skórką lub bez skórki) pod kątem ich wyporności W czasie zajęć pod tytułem „Skąd wieje wiatr?” uczniowie odmierzali materiały, z których wykonywali przyrządy do badania siły i kierunku wiatru. Następnie dzieci sprawdzały w praktyce działanie skonstruowanych przyrządów. Powiewająca na wietrze bibuła wskazywała kierunek wiatru oraz jego siłę.

Zajęcia pozalekcyjne matematyczno- przyrodnicze w klasie II i III również wdrażają uczniów do celowego i świadomego obserwowania zjawisk przyrodniczych, dostrzegania związków przyczynowo skutkowych zachodzących w przyrodzie, oraz doskonalą logiczne myślenie. W czasie zajęć wykorzystywana jest tablica interaktywna, Internet. Uczniowie są zaangażowani, pełni satysfakcji uczą się przez działanie. W pierwszym semestrze uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można pomóc ptakom w okresie zimy i wczesnej wiosny. Wykonali także projekt dotyczący zasad zdrowego żywienia, uczniowie poznali dzięki temu czym jest tzw. „zbilansowana dieta”.

Zajęcia językowe

Dzięki realizacji projektu uczniowie naszej szkoły mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych.  W naszej szkole już od pierwszego etapu edukacyjnego realizowana jest nauka dwóch języków obcych (obligatoryjnie j. niemiecki, dodatkowo j. angielski). Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności językowych i poznawczych dziecka. Na tym etapie najważniejszym celem zajęć jest  opanowanie przez uczniów podstawowego słownictwa i struktur gramatycznych umożliwiających czynne użycie języka i jego bierne rozumienie, w odniesieniu do możliwości intelektualnych i percepcyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

W odniesieniu do zajęć z języka angielskiego w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego w pełni udało się zrealizować przygotowany program. Uczniowie nauczyli się przedstawiać, opowiadać o swoim samopoczuciu, oprócz tego opisywali kolory poszczególnych przedmiotów i poznali nazwy wybranych zabawek, a także, na przygotowanym wzorze, redagowali po angielsku list do Świętego Mikołaja. W przyszłym semestrze w tej grupie planowane jest stopniowe wprowadzenie elementów czytania i pisania w języku angielskim. Uczniowie klas II i III na podbudowie wiedzy z ubiegłorocznych zajęć przeprowadzanych w ramach koła języka angielskiego, poznali nazwy wybranych produktów żywnościowych, nauczyli się mówić o swoich upodobaniach kulinarnych, podawali dokładne informacje odnośnie ich miejsca zamieszkania i wieku.

Dodatkowe zajęcia językowe (z języka niemieckiego i angielskiego) przeprowadzane były z wykorzystaniem metod aktywizujących (gry i zabawy językowe) oraz z wykorzystaniem multimediów.

Edukacja sportowo-ruchowa

Celem zajęć jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej, przygotowanie ucznia do samodzielnej i zespołowej aktywności fizycznej. Opanowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kształtowanie cech motorycznych szybkości, zwinności, siły oraz wytrzymałości. W trakcie zajęć jest rozwijanie zabaw w grupach, utrwalanie nawyków higienicznych w trakcie i po zajęciach, wzmacnianie i kształtowanie prawidłowej postawy poprzez ćwiczenia kształtujące, doskonalenie gier i zabaw ruchowych.

W zakończonym semestrze roku szkolnego 2013/2014 klasach I-III zrealizowano: zasady bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych, zabawy i gry bieżne, skoczne, rzutne; starty na sygnał; odtwarzanie ruchu z użyciem przyborów