Statut SRW Włodzice

Komisja Rewizyjna

 

§30

1.      Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

§31

1.      Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)   nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,    

      powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2)   nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3)   mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych  

      kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca  

      2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.

      Nr 26, poz.306, z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz.  

      984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).     

§32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)      zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§33

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.      Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.