Statut SRW Włodzice

Statut

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice zwane dalej ?Stowarzyszeniem? działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

2.      Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach  niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być odpłatna lub nieodpłatna.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich, Włodzice Wielkie 32, w gminie Lwówek Śląski

 

§5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Pracowników szkoły i przedszkola zatrudnia, w imieniu Stowarzyszenia, dyrektor szkoły.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§9

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi.

 

§10

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)      wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi;

2)      wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych;

2)      prowadzenie przedszkola, grupy, punktu lub zespołu przedszkolnego;

3)      prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi;

4)      organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;

5)      udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;

6)      tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;

7)      wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli;

8)      szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

9)      prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazetki lokalnej;

10)    organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie domów opieki i domów dziennego pobytu;

11)    organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw;

12)    promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;

13)    wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;

14)    popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;

15)    ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;

16)    upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;

17)    organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;

18)    wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;

19)    wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii;

20)    popularyzację rolnictwa ekologicznego;

21)    podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

§12

 Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §9 i §10 niniejszego statutu.